پویان بیگلر: جشنواره درحد کار راه‌اندازی است

انگلیس از قوانین اتحادیه اروپا رها نخواهد شد
پویان بیگلر درباره برنامه اجرای خود در جشنواره موسیقی فجر و نحوه برگزاری این رویداد توضیح داد.

انگلیس از قوانین اتحادیه اروپا رها نخواهد شد