الزامات تدوین طرح تحول در سینمای ایران

انفجار در پمپ گاز شیراز
داود ضامنی *

انفجار در پمپ گاز شیراز