صنایع دستی فارس در معرض فراموشی

انجام پیوند قرنیه مصنوعی به روش جدید در شیراز
«خبرجنوب» نوشت: معاون اداره کل میراث فرهنگی فارس تاکید کرد: تمامی هنرهای سنتی و صنایع دستی فارس در معرض خطر فراموشی هستند.

انجام پیوند قرنیه مصنوعی به روش جدید در شیراز