توسعه فرودگاه زنجان در دستور کار است

انتقال خون استان اردبیل در طرح نذر خون مقام اول کشور را کسب کرد
استاندار زنجان گفت : توسعه سالن فرودگاه ، بخش اداری و ساخت پاویون و افزایش طول باند فرودگاه در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک استان دارای فرودگاه کاملی شود.

انتقال خون استان اردبیل در طرح نذر خون مقام اول کشور را کسب کرد

oxin channel