قطعنامه جدید شورای امنیت دربارۀ سوریه شامل چه بندهایی است؟

انتقاد آیت الله مصباح به شورای عالی انقلاب فرهنگی/دچاره روزمرگی شده و به مسائل اصلی نمی‌رسد
شورای امنیت، به اتفاق آرا، قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه را برای برقراری آتش بس در سوریه تصویب کرد.

انتقاد آیت الله مصباح به شورای عالی انقلاب فرهنگی/دچاره روزمرگی شده و به مسائل اصلی نمی‌رسد