استناد یک دادگاه ایرانی به مصوبه ۷۰سال پیش سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

انتشار مکالمۀ نتانیاهو و مدیر روزنامه یدیعوت آحرونوت
یکی از شعب دادگاه تجدید در استان مازندران، رایی را صادر کرد که در آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۰ سال پیش به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل رسیده، در یک دعوای خانوادگی استناد شده‌است.

انتشار مکالمۀ نتانیاهو و مدیر روزنامه یدیعوت آحرونوت