پایان سفر آسیایی پادشاه سعودی

انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد
واحد مرکزی خبر نوشت: پادشاه عربستان بعد از سفر یک ماهه به کشورهای شرق آسیا، به کشورش بازگشت.

انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد