یک محموله مرغ زنده فاقدمجوزحمل بهداشتی،در بروجن توقیف شد

امام جمعه شهرکرد: اطلاع رسانی مناسب از دستاورهای انقلاب صورت گیرد
سرپرست شبکه یهداشتی شهرستان بروجن گفت : صدورمجوزجهت حمل طیورزنده منوط به اخذمجوزحمل بهداشتی وقرنطینه ای برای خودروهای دارای شرایط مورد تأییدسازمان دامپزشکی کشور است.

امام جمعه شهرکرد: اطلاع رسانی مناسب از دستاورهای انقلاب صورت گیرد