سرشماری نفوس و مسکن تا اول آذرماه تمدید شد

افزوده شدن کیوآرکُد به پروفایل کاربران توئیتر
میزان به نقل از رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به سرشماری 77 میلیون و 400 هزار نفری تاکنون نوشت: زمان سرشماری نفوس و مسکن تا پایان روز دوشنبه اول آذرماه تمدید شد

افزوده شدن کیوآرکُد به پروفایل کاربران توئیتر

نصب تلگرام فارسی