گلریزان ۲۳ام امید ارومیه با حضور معاون وزیر بهداشت آغاز شد

افزایش جمعیت بیکاران جهان در سال ۲۰۱۷
بیست و سومین گلریزان امید ارومیه برای تجهیز بیمارستان بیماران سرطانی امید با حضور معاون وزیر بهداشت و بازیکن سابق تیم ملی والیبال آغاز شد.

افزایش جمعیت بیکاران جهان در سال ۲۰۱۷