بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره افزایش نظارت بر نرم‌افزارهای بانکداری

افتتاح نخستین مرکز خدمات آموزشی و مشاوره خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی اراک
بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

افتتاح نخستین مرکز خدمات آموزشی و مشاوره خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی اراک