درخواست دادستان‌کل‌کشور برای گفتگوهای حقوق بشری ایران با کشورهای بی‌طرف اروپایی

اعطای تسهیلات برای فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال
دادستان کل کشور خواستار افزایش انجام گفتگوهای حقوقی و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بی طرف اروپایی به ویژه در مسایل مربوط به حقوق بشر و تروریسم شد.

اعطای تسهیلات برای فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال