اب اشامیدنی پانزده روستای پلدختر وصل شد

اعضای هیات اجرایی انتخابات رییس جمهوری در پلدختر تعیین شدند
مدیر ابفار پلدختر از وصل مجدد اب اشامیدنی 15روستای این شهرستان خبر داد

اعضای هیات اجرایی انتخابات رییس جمهوری در پلدختر تعیین شدند