نگاه دولت به مقوله فرهنگ سطحی نیست

اعرام جوانان مجری طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: نگاه دولت به مقوله فرهنگ سطحی نیست

اعرام جوانان مجری طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به اصفهان