تقدیر رئیس جمهور آمریکا از مصر

اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره همکاری ترامپ با روسیه
مهر نوشت: رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی خود با همتای مصری خود، ضمن تاکید بر لزوم مبارزه علیه تروریسم از تلاش های قاهره در جهات مبارزه علیه تروریسم تقدیر کرده است.

اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره همکاری ترامپ با روسیه