معاون شهردار درباره برخورد با کارگران شرکت واحد: ما چه کاره هستیم که تذکر می‌دهید؟

اظهارات جاش‌ارنست درباره چین
ایسنا نوشت: معاون شهردار تهران از اهتمام ویژه شهرداری برای حل مشکل پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داد.

اظهارات جاش‌ارنست درباره چین