تک و پاتک‌های قالیباف و جهانگیری/قالیباف:چرا کاندیدا شدید؟/جهانگیری:سابقه کاری من از شما مهمتر است

اشتغال‌زایی مستلزم چیست؟
جهانگیری گفت: باطل السحر دروغ و فریب، آگاهی مردم است

اشتغال‌زایی مستلزم چیست؟