انتخابات و احتمال بروز پدیده‌هایی همچون ترامپ در اروپا

اسطوره‌شناسِ جهانی/ یادداشت رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران برای تولد دکتر ژاله آموزگار
مهر نوشت: کناره گیری «اولاند»از رقابت ها و اوج گیری «لوپن»، همراه با بروز رویدادهای مشابهی در آلمان و ایتالیا این احتمال را شکل می دهند که کشورهای قاره سبز نیز شاهد بروز پدیده هایی همچون ترامپ باشند.

اسطوره‌شناسِ جهانی/ یادداشت رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران برای تولد دکتر ژاله آموزگار