آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است

استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده است
استاد حوزه علمیه قم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یک نظریه پرداز خواند که افکار جدید و نو عرضه می کرد.

استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده است