استاندار سمنان:اجرای دولت الکترونیک رضایت مندی مردم را به دنبال خواهد داشت

استاندار سمنان:وضعیت امنیتی استان سمنان بسیار مطلوب است
محمدرضا خباز در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان گفت: اجرای طرح دولت الکترونیک با هدف صرفه‌جویی در هزینه ها و افزایش خدمات رسانی در این استان در واقع نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

استاندار سمنان:وضعیت امنیتی استان سمنان بسیار مطلوب است