محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اعلام شد

استاندار سمنان:میراث فرهنگی هویت ما است
گمرک ایران شعاع مجاز برای تردد خودروها در مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، ماکو و چابهار را اعلام کرد.

استاندار سمنان:میراث فرهنگی هویت ما است