سند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در لرستان

استاندار: بستن چاه آب برای رای، دروغی بیش نیست
عصر امروز جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، به ریاست استاندار در سالن جلسات شماره یک برگزار گردد.اکثر مدیران دستگاه های اجرای استان نیز در این جلسه مخاطب تبیین سند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری استان بودند.

استاندار: بستن چاه آب برای رای، دروغی بیش نیست