وزیر خارجه کویت فردا در تهران

استاندار ایلام: تا اربعین 96 مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود
وزیر خارجه کویت روز چهارشنبه به تهران سفر خواهد کرد.

استاندار ایلام: تا اربعین 96 مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود