طرح کنگره برای خروج آمریکا ازسازمان ملل

استاندار البرز: دولت و ملت ایران برای ترویج علم مرزی قائل نیستند
واحدمرکزی خبر نوشت: این طرح خواهان پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد است

استاندار البرز: دولت و ملت ایران برای ترویج علم مرزی قائل نیستند