عکس | لبخند جهانگیری به شعارهای یکی از مخالفان در راهپیمایی روز قدس

استاندار از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد
در تصویر زیر زنی را مشاهده می کنید که در راهپیمایی روز قدس علیه جهانگیری شعار می‌دهد و معاون اول رئیس‌جمهور با لبخند و آرامش از کنار او رد می‌شود.

استاندار از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد