۱۰۰ خانه بهداشت در لرستان ساخته می شوند

استانداران اسبق لرستان به خرم آباد آمدند / صابری و دهمرده نیامدند
مهر نوشت : رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت : ۱۰۰ خانه بهداشت در لرستان ساخته می شود که ۴۰ درصد آنها را خیرین، ۵۰ درصد را وزارت بهداشت و ۱۰ درصد مابقی از طریق مزایده ساخته می شوند

استانداران اسبق لرستان به خرم آباد آمدند / صابری و دهمرده نیامدند