گزارش گاردین از اسناد تازه از تماس‌های مخفی میان ترامپ و روسیه

استارت فیروز کریمی در نفت آبادان با برد
واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: رئیس اف بی آی پرونده ای را از جان مک کین دریافت کرده است که نشان دهنده تماس های مخفی بین تیم ترامپ با روسیه است.

استارت فیروز کریمی در نفت آبادان با برد