احزاب اصلاح طلب ظرفیتی برای توسعه کشور هستند

اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت
رییس ستاد مردمی حامیان دکتر روحانی در خصوص تلاش شبانه روزی اصلاح طلبان حامی دکتر روحانی بیان داشت: با توجه به فعالیت جریانات سیاسی هم اکنون مشارکت مردم با تحرک و جنب و جوش چشمگیری همراه است که فعالیت احزاب سیاسی نیز افزایش یافته است و دولت دکتر روحانی با رویکردی اصلاح طلبی خواهان زیادی از سوی احزاب و گروههای اصلاح طلب و حتی اصولگرایان متعدل دارد.

اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت