کمپینی برای بی‌نیازی به گاز ترکمنستان

اسامی جانباختگان حادثه آتش سوزی کربلا اعلام شد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کمپین ٢ درجه کاهش مصرف به عنوان یک هدف قابل دسترس در امر صرفه جویی بهترین راهکار برای تامین پایدار گاز است و از مردم می خواهم به این کمپین ملحق شوند.

اسامی جانباختگان حادثه آتش سوزی کربلا اعلام شد