داربی یا دربی از کجا آمد و چرا؟

از شغل جدیدی به نام ازدواج مکرر تا شباهت افراطی‌ها به تکفیری‌ها از نگاه مطهری/ پربازدیدهای ۱۴دی
داربی‌ها ورای رقابت‌های محلی و ریشه‌های فرهنگی و سیاسی‌شان رفته‌اند. در سیطره رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و دور از مرزهای‌شان مخاطبان پرشمارتری یافته‌اند.

از شغل جدیدی به نام ازدواج مکرر تا شباهت افراطی‌ها به تکفیری‌ها از نگاه مطهری/ پربازدیدهای ۱۴دی