ایران انفجار تروریستی در کلیسای قاهره را قویاً محکوم کرد

از سوی هیات دولت صورت گرفت؛ صدور مجوز برای افزایش سرمایه ایران در گروه بانک جهانی
سخنگوی وزارت خارجع کشورمان در پیامی انفجار تروریستی امروز در کلیسای جامع قاهره را محکوم کرد.

از سوی هیات دولت صورت گرفت؛ صدور مجوز برای افزایش سرمایه ایران در گروه بانک جهانی