مجادله داغ ارزی؛ از افزایش مشکوک تقاضا در بازار تا ضعف بانک‌مرکزی

ارزیابی بازوی کارشناسی مجلس از 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی
با تداوم افت‌واخیزها در بازار ارز، تقابل دیدگاه‌های کارشناسی درباره سیاست‌های ارزی تشدید شده‌است و در حالی که بانک‌مرکزی همچنان ترجیح می‌دهد خود را از رسانه‌ها دور نگه دارد، کارشناسان مجادله‌های داغی بر سر نرخ ارز در کشور دارند.

ارزیابی بازوی کارشناسی مجلس از 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی