شیر سماور فحش نیست/ دولت گرگهای گله را فیلتر کند!

ارزان ترین و گرانترین بلیت های سه مقصد محبوب آسیایی
روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به دو خبر تجهیز روستاها به اینترنت و جنبش سگ فحش نیست، پرداخته است.

ارزان ترین و گرانترین بلیت های سه مقصد محبوب آسیایی