روزهای آفتابی برای ورزش نخست زنجان

ارتباط عدالت‌جنسیتی با امنیت‌ملی و رفع تبعیض‌علیه‌زنان
زنجان مهد بدمینتون کشور است؛ رشته ورزشی مهیجی که بین عموم مردم زنجان جایگاه خاصی دارد. در طول سال های گذشته و حال سهم زنجانی ها در رده های مختلف تیم ملی چشمگیر بوده و کسب مدال های مختلف با پیراهن تیم ملی نام زنجان را ورد زبان ها کرده است.

ارتباط عدالت‌جنسیتی با امنیت‌ملی و رفع تبعیض‌علیه‌زنان