برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم
مهر نوشت: دبیر جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر، برنامه بیستمین جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر را تشریح کرد.

ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم