دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو دستور سیاست مهاجرتی ترامپ شد

ادعاهای مشاور امنیت ملی آمریکا دربارۀ آزمایش موشکی ایران
تسنیم نوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان توقف فرمان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه مسلمانان شد.

ادعاهای مشاور امنیت ملی آمریکا دربارۀ آزمایش موشکی ایران