آغاز ثبت نام بدون کنکور دانشجو در دانشگاه آزاد ارومیه

اخذ سند مالکیت ۴۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان زنجان
ثبت نام بدون کنکور دانشجو در دانشگاه آزاد ارومیه آغاز شد.

اخذ سند مالکیت ۴۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان زنجان