حمله مسلحانه به بازیکن اتلتیکو مادرید

اختلال در خدمات الکترونیکی بانک مسکن
بازیکن اتلتیکو مادرید با حمله مسلحانه روبرو شد.

اختلال در خدمات الکترونیکی بانک مسکن