داعش مسئولیت حمله تروریستی به روسیه را بر عهده گرفت

احداث 600 واحد مسکن شهری و محرومان در اردبیل
مهر نوشت: گروه تروریستی داعش مسئولیت انجام حمله تروریستی امروز به ۲ نیروی پلیس جمهوری داغستان روسیه را بر عهده گرفت.

احداث 600 واحد مسکن شهری و محرومان در اردبیل