تبدیل ۱۵ هزار هکتاری اراضی کم بازده در روستای آلاچمن ایجرود

احداث نهالستان در قره بلاغ سلطانیه
امسال 15 هکتار تبدیل دیمزار های کم بازده با همکاری مردم در روستای آلاچمن ایجرود انجام شد .

احداث نهالستان در قره بلاغ سلطانیه