رییس مجمع نمایندگان استان انتخاب شد

احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر است.
با رای نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی رییس مجمع نمایندگان استان انتخاب شد .

احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر است.