چند واحد صنایع غذایی در کشور فعال است؟

اجرای ویژه نمایشی درباره حمله مغولان به ایران
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: امروز تولیدات و محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت های مختلف ایرانی دارای کیفیتی بسیار مناسبی است و در بازارهای بسیاری از کشورها عرضه می شود.

اجرای ویژه نمایشی درباره حمله مغولان به ایران