کابینه دوازدهم؛ زیر سایه مدیریت واحد

اجرای طرح ایراپن در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرام
*بهروز نعمتی

اجرای طرح ایراپن در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرام