سرقت از دو ستاره پرسپولیس در هتل!

اجرایی شدن قانون عصای سفید از ابتدای مهرماه/ عصای سفید؛ تابلوی ایست رانندگان
یک دزد به اتاق دو ستاره پرسپولیس رفت و وسایل این دو بازیکن را به سرقت برد.

اجرایی شدن قانون عصای سفید از ابتدای مهرماه/ عصای سفید؛ تابلوی ایست رانندگان