طراوت و پاکی هوای ارومیه با بارش باران

اجراهای تماشاخانه ایرانشهر از سر گرفته شد
بعد از مدت ها آلودگی هوا در شهر ارومیه، بارش چند ساعته دیشب باران، طراوت و پاکی به هوای ارومیه بخشید.

اجراهای تماشاخانه ایرانشهر از سر گرفته شد