آسفالت‌ریزی معابر اردبیل در طول شب انجام شود

اتاق مانیتورینگ ترافیک اردبیل راه اندازی می شود
ضروری است آسفالت‌ریزی معابر سطح شهر اردبیل در طول شب انجام شود تا ترافیک روزانه کاهش یابد.

اتاق مانیتورینگ ترافیک اردبیل راه اندازی می شود