احداث موزه مطبوعات ساری

ابـعاد تکان دهنده از پـرونده سـارق مسلح بانک هـای شیراز واصفهان
رضازاده ،مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری از پیگیری اداره روابط عمومی در خصوص تحقق وعده شهردار مبنی بر تخصیص یکی از بناهای موجود در فضای بوستان ولایت به عنوان موزه مطبوعات خبر داد.

ابـعاد تکان دهنده از پـرونده سـارق مسلح بانک هـای شیراز واصفهان