تراز تجاری زیر ذره‌بین رییس کل گمرک ایران

ابزارهایی برای مثبت نگهداشتن تراز تجاری
رئیس کل گمرک ایران گفت: ضریب حمایت گمرکی از تولیدکننده داخلی از 6 درصد به 12 درصد رسیده است که 100 درصد افزایش نشان می دهد.

ابزارهایی برای مثبت نگهداشتن تراز تجاری