۲۸ شرکت ایرانی به روسیه لبنیات صادر می‌کنند

آینده تولید نفت در دنیا چه وضعیتی دارد؟
مهر به نقل از رئیس سازمان دامپزشکی کشور نوشت: تاکنون ۲۸ شرکت ایرانی برای صادرات محصولات لبنی به روسیه تائیدیه و گواهی بهداشتی دریافت کردند.

آینده تولید نفت در دنیا چه وضعیتی دارد؟