هشت هزار دستگاه کنتور فهام جایگزین کنتور های قدیمی در کوتاه ترین زمان

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیچ و خم سیاست، صادقانه کوشید
شرکت توزیع برق لرستان در کوتاه ترین زمان ممکن 8000 دستگاه کنتور فهام را جایگزین کنتور های قدیمی نمود

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیچ و خم سیاست، صادقانه کوشید